Արշալույս համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1000 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ (տող 1100 + տող 1200 + տող 1300) այդ թվում՝  122760600Տարեկան  Ընտրել
1100 1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ (տող 1110 + տող 1120 + տող 1130 + տող 1150 + տող 1160), այդ թվում`  35515000Տարեկան  Ընտրել
1110 1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից (տող 1111 + տող 1112), այդ թվում`  20200000Տարեկան  Ընտրել
1111 Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար 9003251600192200Տարեկան  Ընտրել
1112 Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար 90032516004318000000   Ընտրել
1120 1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ թվում` 90032516002714000000Տարեկան  Ընտրել
1130 1.3 Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ, այդ թվում`  1315000Տարեկան  Ընտրել
1131 Տեղական տուրքեր, (տող 1132 + տող 1135 + տող 1136 + տող 1137 + տող 1138 + տող 1139 + տող 1140 + տող 1141 + տող 1142 + տող 1143 + տող 1144 + տող 1145), այդ թվում`  1315000Տարեկան  Ընտրել
1132 ա) Համայնքի տարածքում նոր շենքերի, շինությունների (ներառյալ ոչ հիմնական) շինարարություն (տեղադրման) թույլտվության համար (տող 1133 + տող 1334), որից`  20000Տարեկան  Ընտրել
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 9003251602097500Միանվագ  Ընտրել
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար 9003251602091500Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003251602902500Տարեկան  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900325160183200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900325160241100000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 90010520161130000Տարեկան  Ընտրել
1200 2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ (տող 1210 + տող 1220 + տող 1230 + տող 1240 + տող 1250 + տող 1260), այդ թվում` 90032516008467096600Տարեկան  Ընտրել
1250 2.5 Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից, (տող 1251 + տող 1254 + տող 1257 + տող 1258), որից` 90032516008467096600Տարեկան  Ընտրել
1251 ա) Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ 90010520109067096600Տարեկան  Ընտրել
1330 3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ (տող 1331 + տող 1332 + տող 1333 + 1334), այդ թվում`  3820000Տարեկան  Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձավճարներ 9003251600682800000Տարեկան  Ընտրել
1334 Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր 9003251601181020Տարեկան  Ընտրել
1350 3.5 Վարչական գանձումներ, (տող 1351 + տող 1352), այդ թվում`  15800000Տարեկան  Ընտրել
1351 Տեղական վճարներ  15600000Տարեկան  Ընտրել
1352 Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ 900325160159200Տարեկան  Ընտրել
1360 3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից(տող 1361 + տող 1362), այդ թվում`  200000Տարեկան  Ընտրել
1361 Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ 900325160274200000Տարեկան  Ընտրել
1390 3.9 Այլ եկամուտներ, (տող 1391 + տող 1392 + տող 1393), այդ թվում` 900325160100329Տարեկան  Ընտրել
1393 Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ 9003251601003290Տարեկան  Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003251602091500Միանվագ  Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9003251602092500   Ընտրել
1121Բ Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար (ֆիզիկական անձանցից) 90032516002714000   Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9003251602097500Միանվագ  Ընտրել
1133Գ - 201-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032516021715000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ 501-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032516020925000Միանվագ  Ընտրել
1133Ե 1001 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90032516020925000Միանվագ  Ընտրել
1137Ա - ոգելից խմիչքի վաճառքի թույլտվության համար` հիմնական և ոչ հիմնական շին. ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 9003251600925010Եռամսյակային  Ընտրել
1142Թ - արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 90032516032430000   Ընտրել
1351Դ 9003250026745200Տարեկան  Ընտրել
1351Ե 9003250031512000Տարեկան  Ընտրել
1351Զ 9003250034098400Տարեկան  Ընտրել
1133Զ 90032516020950000Միանվագ  Ընտրել
1137Գ 9003251600926600   Ընտրել
1137Դ 90032516009222500   Ընտրել
1137Ե 90032516009210000   Ընտրել
1137Զ 90032516009212510Եռամսյակային  Ընտրել
1351a Տեղական վճարներ 900325002674156000Տարեկան  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ